Regulamin

Regulamin serwisu robotyedukacyjne.pl – ogólne warunki sprzedaży

§ 1. DEFINICJE

 1. Sprzedający – właścicielem serwisu  internetowego robotyedukacyjne.pl jest Neorobots sp. z o.o., ul. Agrestowa 14, 62-070 Dąbrowa,  NIP: 8351596330, REGON 100984513, KRS 0000374862 zwana dalej Sprzedającym.
 2. Kupujący – szkoła lub placówka oświatowa w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669), jej organ prowadzący lub osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Użytkownik – osoba wskazana przez Kupującego której udostępniane są materiały dostępne w serwisie robotyedukacyjne.pl w formie elektronicznej
 4. Utwór – utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Korzystanie z serwisu  robotyedukacyjne.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu, którą Kupujący potwierdza przez rejestrację w serwisie.
 2. Wszystkie ceny (brutto) podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują ew. kosztów przesyłki, które obliczane są i przedstawiane Kupującemu przed złożeniem zamówienia  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Przy realizacji zamówień obowiązuje cena z chwili złożenia zamówienia.
 3. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy
  • za pomocą poczty elektronicznej – biuro@robotyedukacyjne.pl
  • listownie – Neorobots sp. z o.o., ul. Agrestowa 14, 62-070 Dąbrowa

§ 3. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary i usługi  przyjmowane są poprzez formularz sklepu na stronie internetowej robotyedukacyjne.pl oraz w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Do zamówień składanych w formie pisemnej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) stosuje się odpowiednie punkty niniejszego regulaminu.
 3. Do złożenia zamówienia jest wymagana rejestracja i zalogowanie Kupującego.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podane konto e-mail, automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny, ze szczegółami zamówienia.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 6. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po:
  • otrzymaniu przez Sprzedającego formularza zamówienia podpisanego przez upoważnioną osobę reprezentującą Kupującego w przypadku zamówień z odroczonym terminem płatności
  • zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sprzedającego w przypadku zamówień płatnych przelewem z góry
  • potwierdzeniu dokonania transakcji w przypadku zamówień płatnych za pośrednictwem serwisu PayU
  • niezwłocznie, w przypadku zamówień z formą płatności za pobraniem
 7. Kupujący ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych koniecznych do wystawienia rachunku, do momentu wysyłki towaru. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić mailowo.
 8. Oryginały faktur dołączane są do przesyłek towaru a na życzenie Kupującego mogą być przesyłane w formie elektronicznej

§ 4. WYSYŁKA

 1. Zamówione towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem InPost Paczkomat lub firmy kurierskiej.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji wysyłane są zwykle następnego dnia roboczego po przyjęciu zamówienia do realizacji, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie Sprzedającego.
 3. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru pośrednika:
  • Kurier – zwykle następny dzień roboczy po dniu wysyłki
  • InPost Paczkomat – zwykle 1-2 dni robocze
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego.
 5. Sprzedający pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego nie doszło do odbioru zamówienia.

§ 5. GWARANCJA

 1. Towary oferowane przez Sprzedającego objęte są gwarancją producenta.
 2. Okres i warunki gwarancji równe są okresowi i warunkom określonym przez producenta towaru, chyba że w ofercie Sprzedającego wyraźnie oznaczone jest inaczej. Warunki gwarancji Makeblock dostępne są na internetowej stronie producenta www.makeblock.com/support/general-warranty-assurance
 3. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych (rękojmia).
 4. Usterki i awarie które nastąpią w okresie obowiązywania gwarancji jakości, zostaną usunięte bezpłatnie.
 5. Zgłoszenia usterki Kupujący dokonuje drogą mailową na adres biuro@robotyedukacyjne.pl lub listownie na adres korespondencyjny Sprzedającego.
 6. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący obowiązany jest dołączyć dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną producenta  (o ile została dostarczona wraz z towarem) oraz opis usterki. Zgłoszenia bez opisu usterki nie będą rozpatrywane.
 7. Warunkiem przyjęcia towaru do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie go przez Kupującego na własny koszt i ryzyko do siedziby Sprzedającego lub wskazanego przez Sprzedającego punktu serwisowego.
 8. Sprzedający usunie usterki w ramach gwarancji w ciągu 21 dni od momentu przyjęcia towaru do naprawy gwarancyjnej. Czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wysłania reklamowanego towaru do producenta lub konieczności importu części zamiennych.
 9. Okres gwarancji wymieniony w punkcie 3 ulega wydłużeniu o czas naprawy, liczony od dnia dostarczenia towaru do siedziby Sprzedającego lub wskazanego przez Sprzedającego punktu serwisowego, do dnia odbioru naprawionego towaru.
 10. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia i szkody:
  • powstałe na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, przekraczania dopuszczalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w instrukcjach obsługi i/lub kartach katalogowych;
  • wywołane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, działaniami wojennymi, atakiem terrorystycznym, nieprawidłowym napięciem zasilającym lub inną klęską żywiołową;
  • powstałe na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Sprzedającego, w tym uszkodzenia chemicznego lub mechanicznego;
  • wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji, instalacji, konfiguracji, konserwacji, przechowywania lub transportu;
  • będące następstwem niewłaściwej kompletacji, rozbudowy, zabudowy, instalacji oraz napraw;
  • powstałe w wyniku niewłaściwej pracy oprogramowania systemowego i użytkowego, zainstalowanego fabrycznie bądź przez użytkownika w zakupionym sprzęcie;
  • spowodowane działaniem oprogramowania takiego jak: wirusy komputerowe, programy śledzące, dialery, konie trojańskie, itp.;
  • będące następstwem rekonfiguracji i rozbudowy oraz współpracy z oprogramowaniem lub urządzeniami firm trzecich;
  • wynikłe z braku konserwacji (np. zabrudzenia, zakurzenia elementów optycznych, łożysk, prowadnic, wentylatorów, itp.);
  • powstałe z winy lub niewiedzy Kupującego.
 11. Materiały i elementy ulegające naturalnemu zużyciu (np. bezpieczniki, baterie, akumulatory, łożyska, paski, elementy grzejne, szczotki) nie są objęte gwarancją.
 12. Klient traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego naruszenia plomb oraz wszelkich prób napraw, przeróbek, zmian konstrukcyjnych i innego rodzaju ingerencji podejmowanych przez nieuprawnione osoby.

§ 6. WARUNKI LICENCJI

 1. Jeśli przedmiotem sprzedaży jest licencja na korzystanie z utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) , zastosowanie mają poniższe warunki licencji.
 2. Sprzedający (Licencjodawca) oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji w zakresie koniecznym do realizacji niniejszych warunków. Utwór jest chroniony prawem autorskim oraz przepisami innych ustaw. Kupujący (Licencjobiorca) nabywa jedynie prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym niniejszymi warunkami i nie uzyskuje praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych.
 3. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania z Utworu (licencja) na terenie Polski, wyłącznie w celach edukacyjnych, dydaktycznych i oświatowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
 4. Licencjobiorca nie może upoważnić innego podmiotu do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej licencji (zakaz sublicencji), ani też Utworu odsprzedać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, czy udostępniać w inny sposób do korzystania przez osoby trzecie w zakresie wyraźnie nie przewidzianym niniejszymi warunkami.
 5. Licencjodawca nie wyraża zgody na dokonywanie w Utworze jakichkolwiek zmian, uzupełnień, adaptacji przeróbek czy tłumaczeń.
 6. Licencjobiorca nie nabywa własności egzemplarzy Utworu, ani innych materiałów przekazanych przez Licencjodawcą w wykonaniu niniejszej umowy.
 7. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź niemożności używania Utworu. Licencjodawca nie gwarantuje, że Utwór w pełni spełni wymagania Licencjobiorcy. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem Utworu, a nie związane z prawami autorskimi.

§ 7. PROGRAM ROBOPACZKA

 1. Organizatorem programu jest Neorobots sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Agrestowa 14 , 62-070 Dąbrowa, zwana dalej Organizatorem. Jego celem jest wdrażanie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych form nauczania wykorzystujących nowoczesne technologie na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, techniki i informatyki.
 2. W ramach programu Organizator udostępnia Uczestnikowi do bezpłatnego testowania robota edukacyjnego wraz z materiałami szkoleniowymi, zwane dalej Robopaczką oraz zapewnia dostęp do konsultacji on-line.
 3. Uczestnikiem programu jest szkoła, reprezentowana przez Dyrektora szkoły lub inna organizacja posiadająca osobowość prawną, reprezentowana przez osoby uprawnione.
 4. Udział w programie jest dla Uczestnika całkowicie bezpłatny, łącznie z kosztami przesłania Robopaczki do Uczestnika i jej zwrotu do Organizatora.
 5. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w programie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do Organizatora drogą mailową na adres biuro@robotyedukacyjne.pl lub pocztą. Akceptacja zgłoszeń będzie następować w kolejności ich nadesłania. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny. W przypadku Uczestników innych niż szkoły publiczne Organizator zastrzega sobie prawo żądania kaucji zwrotnej, w wysokości odpowiadającej wartości Robopaczki.
 6. Po zaakceptowaniu zgłoszenia Organizator uzgodni z Uczestnikiem daty dostawy i zwrotu Robopaczki i prześle potwierdzenie na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym.
 7. W dniu dostawy Robopaczki Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia jej kompletności wg załączonej listy elementów. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Organizatora o stwierdzonych brakach lub uszkodzeniach drogą mailową na adres robopaczka@trobot.pl. W przypadku niezgłoszenia uwag w dniu dostawy Robopaczki, uważa się przesłany zestaw za przyjęty przez Uczestnika bez zastrzeżeń.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy użytkowaniu Robopaczki i wszystkich jej elementów składowych, w szczególności do należytego zabezpieczenia Robopaczki przed zniszczeniem i kradzieżą, użytkowania zgodnie z instrukcją i powszechnymi zasadami eksploatacji sprzętu elektronicznego oraz do zwrotu Robopaczki w stanie niepogorszonym.
 9. W dniu zwrotu Uczestnik zobowiązany jest do zapakowania Robopaczki w sposób zapewniający bezpieczny transport i przekazania jej kurierowi wraz z przesłanym przez Organizatora listem
  przewozowym.
 10. W przypadku zniszczenia bądź utraty Robopaczki lub jej elementów Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty Organizatorowi kosztów naprawy lub zakupu nowych elementów wg aktualnego cennika dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.trobot.pl.
 11. W przypadku opóźnienia w zwrocie Robopaczki, Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty Organizatorowi kary umownej w wysokości 50,00zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia oraz kosztów transportu zwrotnego w wysokości 20,00zł (dwadzieścia złotych).
 12. Organizator zwróci pobraną kaucję na rachunek bankowy Uczestnika w ciągu 3 dni roboczych od daty zwrotu Robopaczki.
 13. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania Robopaczki przez Uczestnika w okresie testowania, w tym wobec osób trzecich.

§ 8. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Dane Kupujących, które gromadzimy, są zdobywane wyłącznie w sposób legalny. Składają się na nie informacje zawarte w cookies, podane przez Kupujacego w formularzach oraz w logach sporządzanych przez serwer. Służą one do celów statystycznych, identyfikacyjnych i realizacji zamówień.
 2. Wszystkie dane Kupujących podawane podczas dokonywania zakupów lub/i rejestracji są przechowywane w chronionej bazie i nie zostaną udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.)
 3. Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych Kupujacy ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, bądź ich całkowitego usunięcia.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozwiązuje się na drodze polubownej, w ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt e-mailowy na adres biuro@robotyedukacyjne.pl